GÜNDEM

Askı ilan/ Mersin Kadastro Müdürlüğü'nün 21/09/2020 tarih ve 2334353 sayılı yazısı.

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Işıktepe Mahallesinin Kadastro çalışma alanı sınırları
içerisinde bulunan taşınmazların 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. maddesi (Kadastro
Güncelleme) hükümlerine göre yapılan kadastro çalışmaları sonuçları cetvelde, sınırları ise
pafta ozalit kopyalarında gösterilmiştir.

Bu cetveller ile taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının
incelenerek, cetvellerde yazılı taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve
şahsi hak iddiasında bulunanlar ile, sınırlarının tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin
bilgilendirme duyurusu müddeti olan 22/09/2020 ila 06/10/2020 tarihleri arasındaki 15 günlük
bilgilendirme duyurusu süresi içerisinde Mersin Kadastro Müdürlüğüne başvurarak itiraz
etmeleri, bu 15 günlük bilgilendirme duyurusundan sonra, bilahare 3402 sayılı Kadastro
yasasının 11.inci maddesi gereğince 30 günlük askı ilanına alınacağı ilanen duyurulur.

İLAN TARİHİ :22.09.2020
İLAN BİTİM TARİHİ :06.10.2020
e-imzalıdır.
Ertuğan GENEL
İmar ve Şehircilik Müdürü V.
Dağıtım:
Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2020-E.6506
Bu belge

Haber Tarihi : 22/09/2020