GÜNDEM

İLAN METNİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait tapu ve adres bilgileri ile m² si, tahmini bedeli yazılı olan 10 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvvai Milliye Cad. No: 251 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 25.11.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES BİLGİSİ

 

TAPU BİLGİSİ

S. No

Mahalle

Sokak

Cadde

Bulvar

No

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Taşınmazın Cinsi

Yıllık Tah.

Bed. TL.

Geç.

Tem. TL.

İhale Saati

1

Buluklu

107012

 

 

2

Buluklu

27 K IV

 

510

60

Daire

3.600,00

1.080,00

14:00

2

Arslanköy

 

 

Atatürk

(Merkez) 

210/C

Arslanköy

1

 

196

30

Dükkân

3.600,00

1.080,00

14:05

3

Korukent

96065

 

 

6

Çavuşlu

24 K II

2879

2

1.993

Alan

14.000,00

4.200,00

14:10

4

Halkkent

95026

 

 

4

Yalınayak

23 M II

3032

3

200

Bina

5.000,00

1.500,00

14:15

5

Halkkent

 

 

Turgut Özal

3

 

 

 

 

40

Baz istasyonu alanı

30.000,00

9.000,00

14:20

6

Halkkent

 

Ceyhan

 

6

Hasan Akıncı Parkı içerisi

 

 

 

24

Dükkân

12.000,00

3.600,00

14:25

7

Gözne

 

Fatih 1

 

5

Gözne

20

 

1549

6

ATM alanı

5.000,00

1.500,00

14:30

8

Korukent

 

243.

 

47

Arpaçsakarlar

25 M I

10739

1

4.000

Yediemin deposu alanı

20.000,00

6.000,00

14:35

9

Buluklu

 

Buluklu

 

14/A

Buluklu

12

 

537

30

Dükkân

6.000,00

1.800,00

14:40

10

Osmaniye

87045

 

 

12

Osmaniye

21 L II

21 M I - II

4812

3

330

Sağlık Ocağı Binası

30.000,00

9.000,00

14:45

 

Haber Tarihi : 19/11/2020