GÜNDEM

Metruk Binalar

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.maddesinde: "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği
valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye
veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike
derecesine göre bunun izalesi
için belediye veya valilikçe üç gün tebligat yapılır. Yani yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması
halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası yerine
kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada
ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi
tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri Belediye veya
valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakanın fakruhali tesvik olunursa masraf
belediye veya valilik bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasının icap ettiriyorsa
mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir.
İmar Kanunu'nun 42.maddesinde;
"…Yapıldığı tarih itibariyle plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle veya öngörülen bir
afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit
olunan yapılara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede bulunmayan veya bu
yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine 31.090,41.-TL. idari para cezası verilir." denilmektedir.
İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine
ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web
sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkması gerekmektedir.
Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapılar ilgililerine, tehlikeli durumun
ortadan kaldırılması, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleminin gerçekleştirilmesi akdi takdirde 3194 sayılı İmar
Kanunu'nun 39.maddesi gereğince metruk yapılar hakkında belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Haber Tarihi : 11/11/2021