GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 12/05/2021

Belediye Meclisimizin 01.04.2021 tarih ve 70 sayılı kararı ile 04.05.2021 Salı günü saat 14.00’de yapılmasına karar verilen meclis toplantımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 71188846/868613 sayılı yazıları doğrultusunda 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezimizin Konferans Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri ile gerçekleştirilecektir. Duyurulur.

 1) Açılış ve yoklama.

2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3) Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4)Belediyemizin 2020 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının görüşülmesi.

5)6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. ve 91. maddesi hükümlerine göre, Mersin Vergi Dairesince oluşturulacak Satış Komisyonunda 2021 yılında görev yapmak üzere belediyemiz meclis üyeleri arasından 1 asıl 1 yedek üyenin belirlenmesi.

6)Tapunun Mersin İli Toroslar İlçesi Osmaniye Mahallesi 3860 ada 9 parselde bulunan Toroslar Belediyesine ait olan 540 m² hissenin, okul yapılmak üzere 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7)Mülkiyeti belediyemize ait Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No: 111/A adresinde bulunan 3 katlı binanın, Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere 1 yıl süreyle İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

8) Tapunun Mersin İli Toroslar İlçesi Osmaniye Mahallesi 418 ada 170 parsel A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan Toroslar Belediyesine ait olan 1/3 hissenin tamamının Osmaniye Şehit Burak Yıldız Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğü (Maliye Hazinesi) adına bedelsiz devrine ilişkin teklifin görüşülmesi.

9)Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 385 ada 31 numaralı parselin 6.472,50 m² lik kısmı (tamamı 8.853 m²) ile mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan toplam 9.963 m²' lik Mersin Arpaçsakarlar Mahallesi 11297 ada 1 numaralı parselin takasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

10)Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

11) Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 160 parsele ilişkin müellifince hazırlanıp idaremize sunulan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 17.03.2021 tarih ve 1165 sayılı yazısı ile idaremize iletilen, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesinde trafo işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

13)Arpaçsakarlar Mahallesi 10835 ada 1 parsel, 11309 ada 1 parsel, 11309 ada 1, 2 parseller, 11310 ada 1 parsel, 168 ada 1 parsel, 11299 ada 1 parsel, 11300 ada 1 parsel, 11301 ada 1 parsel, 11302 ada 1 parsel, 11303 ada 1 ve 2 parsel, 11304 ada 1 parsel, 10737 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 10736 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellere ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

14)“Mersin İli, Toroslar İlçesi, 3. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

15)Mersin ili, Toroslar ilçesi, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

16)“Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kuzey Kent Girişi 5. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

17) ‘Mersin İli, Toroslar İlçesi, 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’ na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

18)” Mersin İli, Toroslar İlçesi, 9. Etap 1/1000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı” na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu, Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonlarının Ortak Raporunun görüşülmesi.

19) Haziran/2021 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

20) Dilek ve temenniler.