"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

İHALE DUYURULARI

İhale Duyurusu İçeriği

İHALE İLANI

       Mülkiyeti Belediyemize ait tapu ve adres bilgileri ile m² si, tahmini bedelleri yazılı olan 20 adet muhtelif cinste gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine istinaden (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi No: 251 33220 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Encümen Salonunda 26.06.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu ihaleye ait şartnameler, mesai saatleri içerisinde Toroslar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlâk Biriminde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  İhaleye girebilmek için isteklilerin; nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması durumunda Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi; ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişi olması durumunda adres beyanı; yer gördü belgesi; geçici ve ek teminat, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı; vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına düzenlenmiş vekâletname ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ihale komisyonuna sunması gerekir. İstenilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri verilecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14/06/2019 tarihinde eklendi
İhale Duyurusu Ek(ler)i
Ek No İşlem
Ek - 1 Eki İndir
×