GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 30/07/20

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/08/2020 Çarşamba günü saat 14.00'de ''Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi''nin Konferans Salonu'nda mutat toplantısını gerçekleştirecektir. Duyurulur.

GÜNDEM

1)  Açılış ve yoklama.

2)  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3)  Bir önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi.

4) Belediyemiz tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin 2020 yılında açmış olduğu Ortak Kültürel Miras Hibe Programına sunulan "İlmek İlmek Sevgiyle Dokumak Projesi” ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sn. Atsız Afşın YILMAZ'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

5) Belediyemiz tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin açmış olduğu Sivil Toplum Destek Programına sunulan "Toroslar Belediyesi İyi Yönetişim Modeline Sivil Toplum Katılımı Projesi" ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanımız Sn. Atsız Afşın YILMAZ'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

6) 9-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “İçel Sanat Kulübü XXV. Mersin Arkeoloji Günleri” için belediyemiz bütçesinden maddi desteğin sağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7) Mersin Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na uygun olarak hazırlanan Mersin ili, Toroslar ilçesi, yaklaşık 830 hektar alanda "Toroslar III. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" nın görüşülmesi.

8) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, belediyemizin norm kadrosunda meydana gelen değişikliklerle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

9) Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 1010, 1012 parseller ve 129 ada 1 parsel için hazırlanan plan değişikliğini içeren İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

10) Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 2019/857 Esas No, 2020/279 sayılı kararının uygulanması amacıyla Dorukkent 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11) Mersin Arpaçsakarlar Mahallesi 033A13D2B pafta 6588 ada 1 nolu parselde bulunan hisseye karşılık mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait Mersin Çavuşlu Mahallesi 23 L III pafta 2797 ada 8 parsel ile Mersin Çavuşlu Mahallesi 23 L III pafta 2797 ada 11 parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre takasının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Ortak Raporunun görüşülmesi.

12) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı Harita ve İmar Uygulama Birimlerindeki ücret tarifelerinin güncellenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13) Eylül/2020 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

14) Dilek ve temenniler.