GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 18/01/18

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi (Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) hükümlerine göre; belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22/01/2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda olağanüstü toplanacaktır. Duyurulur.

1) Yoklama.

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

3) “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” belirleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Tebliği doğrultusunda; personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için şirket kurulmasına, kurulacak olan şirkete belediyemizin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi