GÜNDEM

TOROSLAR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

Haber Tarihi : 01/03/18

MECLİS GÜNDEMİ

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE; BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 05/03/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA MUTAT TOPLANTISINI YAPACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

1) Yoklama.

 

2) Bir önceki birleşime ait karar özetinin okunması.

 

3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümlerine göre; ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayılarının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

 

4) Belediyemiz bünyesinde Muhtarlıklar Müdürlüğünün kurulması, “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” nin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

5) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre; belediyemiz kadro durumlarında yapılacak değişiklik ve kadro ihdası ile ilgili teklifin görüşülmesi

 

6) Belediyemiz meclisinin 06/02/2017 tarih ve 34 sayılı kararıyla kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği” nin revize edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

7) Çevre ve halk sağlığının korunması adına gürültü, ses, duman ve koku yayan gayrisıhhi nitelikteki işyerleri için getirilecek kıstasların belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

8) Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı bulunan Tapunun Mersin Arpaçsakarlar Mahallesi 25 L III pafta 11275 ada 2 nolu parsel üzerinde yapılacak olan dükkân ve dairelerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda satışının yapılabilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

9) Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

 

10) Belediyemiz ihtisas komisyonlarından gelecek raporların görüşülmesi.

 

11) Nisan/2018 ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün belirlenmesi.

 

12) Temenniler ve öneriler.