"Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez."

MÜDÜRLÜKLER

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İsa ALP

Mali Hizmetler Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1162

malihizmetler@toroslar-bld.gov.tr


Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri:

Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü mali hizmetler müdürüdür. Mali hizmetler müdürü,

 • İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 • Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 
 • Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
 • Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 
 • Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 
 • Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 
 • Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 
 • Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 
 • Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, 
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri:

 • Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 • Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek
 • Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 • Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 • Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 • Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak
 • Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 • Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 • Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak
 • Muhasebe birimini yönetmek
 • Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

 

Gelir Tahakkuk Şefliği:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1170

gelirler@toroslar-bld.gov.tr

Gelir tahakkuk ve tahsilat biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Beyannamelerin doldurulduktan sonra, kontrol ve kabul edilmesi, tahakkuklarının düzenlenerek, ödenecek verginin tarh edilmesi işlemleri ile tarh ve tahakkuk eden vergi, resim, harç, ceza, ücret vs. gelirlerin ödeme aşamasına geldikten sonra tahsilatı işlemlerini yürütür,
 • Birimin çalışma konularıyla ilgili istenildiği zaman müdürlüğe bilgi vermek,
 • Birim çalışmalarını diğer birimlerle koordinasyonlu olarak yürütmek,
 • Birimin çalışma alanıyla ilgili olarak müdür ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

İcra Takip Şefliği:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1183

İcra takip haciz ve satış biriminin görevleri:

(1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Mersin Toroslar Belediyesinin kanunlarla verilmiş hak ve alacaklarının süresi içinde ödenmeyen vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin uygulamasından mütevellit olan diğer alacakların tahsili yönünde takip işlemlerini, icra ve satış işlemlerini yürütür

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale neticesinde kiralanan belediye taşınmazlarına ilişkin kira bedellerinin sözleşme süresi içerisinde tahsili işlemlerini yürütür. Kira sözleşmesinde belirlenen süre bitiminden, yapılacak işlemin şartlarına göre tayin olunacak uygun bir müddet, önce durum gereğinin ifası yönünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bir yazıyla bildirilir. Kira dönemi içerisinde kira bedelinin kiracı tarafından ödenmesi hususunda temerrüde düşüldüğünde kiracı yazılı olarak ödemeye davet edilir. Temerrüt halinin devamı durumunda sözleşmede geçen temerrüt faizi/gecikme zammı ve kdv’siyle ödenmeyen kira bedeli hesap edilerek kiracı aleyhinde 2004 sayılı İİK uyarınca takibat yapılması hususunda Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazı yazılır.     

 

 

Yoklama Birimi:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1191

Yoklama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

 • Yoklama memurlarından gelen yoklama fişlerini tasnif ederek ilgili birimlere zimmetle vermek,
 • Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat, ödeme emri ve diğer evrakın zamanında mükelleflere ulaşmasını sağlamak,
 • Görevleriyle ilgili olarak V.U.K. hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri  çerçevesinde kendine verilen görevini ifa etmek,
 • Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilmesini sağlamak,
 • Mükelleflerden gelen ihbar ve şikayetleri zamanında müdürlüğe ulaştırmak,
 • Çalışmalarını diğer şeflerle koordinasyonlu olarak yürütmek,
 • Yoklama memurlarını kontrol altında bulundurarak  çalışmalarını takip etmek,
 • Memurların çalışma performansını artırıcı tedbirleri almak,
 • Müdür ve üst yönetici tarafından verilen görevleri yapmak,
 • Yoklama şefi, görevlerini yürürlükteki mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır, göreviyle ilgili konularda müdür ve şefine karşı sorumludur.  

 

 

Ölçü ve Ayar Memurluğu

 • 3516 sayılı “ Ölçü ve Ayar Kanunu’nun 9. maddesinde gösterilen ilk, periyodik ve ani muayenelerle şikâyet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların kimler tarafından, ne şekil ve ne suretle yapılacaklarını ve muayeneye tabi olacakları yükümlülükleri belirlemektir.
 • Uzunluk, alan, hacim, kütle ağırlık ölçüleri, yoğunlukölçerler areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, hava gazı, doğal gaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, nakli metreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına girecek ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve esaslarını kapsar. 
 • Grup Merkezinde periyodik muayene için yapılan müracaatları müracaat sırasına göre deftere kaydederler ve muayene gününü belirleyen bir belge verirler. Bu işlemin gruba bağlı belediyelerde de yapılmasını temin ederler. Merkezdeki muayenelerin tamamlanmasını müteakip gruba bağlı belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek bu programı bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 31 Mart’a kadar gönderip tasdik ettirdikten sonra programa göre muayeneye başlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlarlar.
 • Muayenesi yapılan ölçü ve ölçü aletlerinde, muayene sonunda hatalı çalışan veya ayarı bozuk olan ölçü ve ölçü aletleri için, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunun 15. maddesinin (c) bendi uyarınca işlem yapılır. Ayrıca bu ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek, ayarları yapılıncaya kadar kullanılmaması şartıyla mühürlenip bir telle bağlanır. Bu ölçü ve ölçü aletleri için, kanuni işlemlerden sonra yetki belgesine sahip tamircilere sevk edilmek üzere, bir tamir müsaade fişi düzenlenir. Ölçü ve ölçü aletlerinin  tamirini müteakip en geç 15 gün içerisinde, muayene ve damgalanması için müracaat ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar.

a) İlk Muayene,

b) Periyodik Muayene,

c) Ani Muayene,

d) Şikâyet Muayenesi,

e) Stok Muayenesi.

 • Bu muayene sonunda, uygun olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri damgalanır.

 

Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mükellefiyetler

1-Emlak Vergisi Mükellefiyeti: Belediye sınırları içerisinde bulunan Binalar, Arazi, Arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisini, gayrimenkulün sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf edenler öder.

Devir ve ferağı yapılan bina, arsa ve arazinin devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar.

2-Vergi Nispeti: Bina vergisi binde bir, arazi binde bir, işyeri binde iki, arsa binde üç olarak uygulanır.

3- Beyanname verme süresi:

a) Emlak vergisi ile ilgili olarak; bina, arsa ve araziler için dördüncü yılda bir defa olmak üzere verilecek beyannameler Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takiben bütçe yılının; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde, (yapı kullanma izni alınmamış olsa dahi mükellefiyet doğar)

c) Tapu devir ve ferağlarında, tapunun alındığı bütçe yılı içerisinde,

Emlağın bulunduğu yerdeki ilgili Belediyeye beyanname verilir.

Not: Mükelleflere ait beyannameler Belediyemiz memurları tarafından ücretsiz olarak doldurulmaktadır

Görseller
×