KURUMSAL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ


Meltem Barutçu
İmar ve Şehircilik Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00-1200

imarisleri@toroslar-bld.gov.tr

 

İmar Uygulama Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1210  

imarisleri@toroslar-bld.gov.tr

İmar Uygulama Birimi özet olarak : Belediyemiz sınırları içerisinde müstakil parseller üzerinde yapı inşa etmek isteyen şahıslara, yapının kat adedini, inşaat nizamını, ön, yan ve arka bahçe çekme mesafelerini belirten 'imar Çapı ' belgelerini tanzim eder. Ayrıca parsellerin özellikleri hakkında tüm ayrıntılı bilgiler ilgilisine sözlü olarak verilir.

 

Adres Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1226

numarataj@toroslar-bld.gov.tr

Adres Birimi özet olarak : Birçok kamu hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi, adres değişikliği tespiti için gelen vatandaşların yeni adres değişikliği tespitini yaparak, adres tespit belgesinin düzenlenmesini sağlarlar. Ayrıca mahalle içerisindeki tüm sokakları gezerek, eksik ve yanlış sokak levhaları ile kapı numaralarını kontrol edip levha ve şablon çalışmalarını tamamlar.

 

Harita Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1215

Harita Birimi özet olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir: İmar planlarımıza göre uygulama İmar planları üretmek için yapılaşma olan alanlarda 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi ile yapılaşma olmayan alanlarda 3194 sayılı yasanın 18.maddesini uygulayarak imar planlarının kullanabilirliğini sağlamak.

İmar planlarına ve imar uygulamalarına altlık teşkil eden halihazır haritalarının güncelleştirilmesi, eksik olanlarının tamamlanması, kadastral mülkiyetlerin halihazır paftalarına işlenmesini sağlamak. İmar uygulamalarını tamamladıkça uygulama paftalarını arşivlemek, imar kanunun 15 ve 16. maddelerinden gelen işlemleri bu paftalara işlemek.

İmar planlarımıza istinaden kamulaştırılması ve mülkiyeti Belediyemize ait imar planlarına göre yol artığı olan yerlerin satışına ilişkin işlemleri sağlamak.

İmar planlarına istinaden vatandaşlarımız tarafından hazırlanan ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin kontrolünü yaparak Encümen 'e göndermek ve daha sonrada ilgili yasal işlemleri tamamlayarak Kadastro ve ilgili tapu sicil müdürlüklerine havalesini sağlamak.

İmar planlarımızdaki sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı tesis alanlarının ilgili kurumların talepleri olmak üzere kurumlara devrini sağlamak.

İmar planlarımızdaki sosyal tesis, park ve çocuk bahçelerinin mülkiyeti belediyemize geçmiş olanlarını ilgili müdürlüklere zeminde yer gösterimini yaparak amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

 

Şehir ve Bölge Planlama Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1205  

planlama@toroslar-bld.gov.tr

Şehir ve Bölge Planlama Birimi özet olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir: Toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanan çevre düzeni planının, nazım imar planının, uygulama imar planının, revizyon imar planının, ilave imar planının, mevzii imar planının ve bu planlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılacağını belirleyip uygulamasını sağlamak.

 

Emlak İstimlak Birimi

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1290

emlakistimlak@toroslar-bld.gov.tr

Emlak İstimlak Birimi Özet Olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mükelleftir: