KURUMSAL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Zülfiye TETİKOĞLU
Hukuk İşleri Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1280

hukukisleri@toroslar-bld.gov.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri : Belediyemiz lehine veya aleyhine açılmış/açılacak bilimum davalardan veya ihtilaflardan dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclisin, daire müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve 3. şahıs gibi her sıfat tahkik ve surette Belediyeyi temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak, dava açmak, açılmış davayı takip etmek, ihtarname ve keşide etmek, ihbarnameye cevap vermek, tebliğ ve tebellüğ etmek, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve tetkik mercilerinde, İcra dairelerinde ve diğer Devlet dairelerinin tümündeki işleri takip etmek ve gerekli işlemleri yaptırmak, gıyaptaki duruşmalara katılmak v.s. gibi durumlardır.