KURUMSAL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


MURAT KURT
Mali Hizmetler Müdürü

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1162

malihizmetler@toroslar-bld.gov.tr


Mali hizmetler müdürünün görev ve yetkileri:

Mali hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği birimin Müdürü mali hizmetler müdürüdür. Mali hizmetler müdürü,

 

 

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri:

 

 

Gelir Tahakkuk Şefliği:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1170

gelirler@toroslar-bld.gov.tr

Gelir tahakkuk ve tahsilat biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

 

 

İcra Takip Şefliği:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1183

İcra takip haciz ve satış biriminin görevleri:

(1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Mersin Toroslar Belediyesinin kanunlarla verilmiş hak ve alacaklarının süresi içinde ödenmeyen vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin uygulamasından mütevellit olan diğer alacakların tahsili yönünde takip işlemlerini, icra ve satış işlemlerini yürütür

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale neticesinde kiralanan belediye taşınmazlarına ilişkin kira bedellerinin sözleşme süresi içerisinde tahsili işlemlerini yürütür. Kira sözleşmesinde belirlenen süre bitiminden, yapılacak işlemin şartlarına göre tayin olunacak uygun bir müddet, önce durum gereğinin ifası yönünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bir yazıyla bildirilir. Kira dönemi içerisinde kira bedelinin kiracı tarafından ödenmesi hususunda temerrüde düşüldüğünde kiracı yazılı olarak ödemeye davet edilir. Temerrüt halinin devamı durumunda sözleşmede geçen temerrüt faizi/gecikme zammı ve kdv’siyle ödenmeyen kira bedeli hesap edilerek kiracı aleyhinde 2004 sayılı İİK uyarınca takibat yapılması hususunda Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazı yazılır.     

 

 

Yoklama Birimi:

Telefon: 0 324 322 72 00 - 1191

Yoklama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları:

 

 

Ölçü ve Ayar Memurluğu

a) İlk Muayene,

b) Periyodik Muayene,

c) Ani Muayene,

d) Şikâyet Muayenesi,

e) Stok Muayenesi.

 

Vatandaşlarımızı İlgilendiren Mükellefiyetler

1-Emlak Vergisi Mükellefiyeti: Belediye sınırları içerisinde bulunan Binalar, Arazi, Arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisini, gayrimenkulün sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf edenler öder.

Devir ve ferağı yapılan bina, arsa ve arazinin devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar.

2-Vergi Nispeti: Bina vergisi binde bir, arazi binde bir, işyeri binde iki, arsa binde üç olarak uygulanır.

3- Beyanname verme süresi:

a) Emlak vergisi ile ilgili olarak; bina, arsa ve araziler için dördüncü yılda bir defa olmak üzere verilecek beyannameler Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takiben bütçe yılının; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde, (yapı kullanma izni alınmamış olsa dahi mükellefiyet doğar)

c) Tapu devir ve ferağlarında, tapunun alındığı bütçe yılı içerisinde,

Emlağın bulunduğu yerdeki ilgili Belediyeye beyanname verilir.

Not: Mükelleflere ait beyannameler Belediyemiz memurları tarafından ücretsiz olarak doldurulmaktadır